Regulamin

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki, zgodnie z którymi można dokonać rezerwacji i najmu pokoi i miejsc noclegowych zamieszczonych na stronie www.dreamhostel.pl
 2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu. 
 3. Firma Dream Sp. Z o.o. zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia rezerwacji.

SPOSOBY DOKONYWANIA REZERWACJI

 1. Rezerwacji można dokonać wypełniając formularz rezerwacji na stronie www.dramhostel.pl
 2. Telefonicznie - pod numerami: 504 300 105 
 3. Wysyłając e-mail na adres sopot@dreamhostel.pl

WARUNKI DOKONYWANIA REZERWACJI

 1. Każdy z pokoi ma określony swój minimalny okres najmu, dostępność można sprawdzić za pośrednictwem formularza rezerwacyjnego.
 2. Rezerwacja wymaga wpłaty zadatku w wysokości 30% całkowitej ceny rezerwowanego pobytu. Zadatek należy wpłacić na rachunek bankowy Dream Sp. Zo.o. podany w wiadomości zwrotnej, w ciągu 72 godzin od chwili złożenia rezerwacji. 
 3. W przypadku braku zaksięgowania zaliczki w terminie 3 dni od dokonania rezerwacji system wysyła rezerwującemu powiadomienie o dodatkowym, dwudniowym terminie rezerwacji. Po bezskutecznym upływie drugiego terminu rezerwacja zostaje automatycznie usunięta.

DODATKOWE OPŁATY

 1. Opłata miejscowa - klimatyczna dla miasta Sopot - 4,45 zł/dobę za osobę.
 2. Kaucja dla kluczyka od szafki 20 zł
 3. Zagubienie lub nie zwrócenie kluczy do pokoju 80 zł 

PRZYJAZD I ZAMELDOWANIE

 1. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do 10:00. 
 2. Przyjazd powinien nastąpić w godzinach 14:00-18:00. Za Meldunek w innych godzinach doliczana jest opłata 30zł.
 3. Klient zobowiązany jest do poinformowania personelu Dream Hostel najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie przyjazdu poprzez:
  1. kontakt telefoniczny 
  2. wiadomość sms (osoba rezerwująca + nazwa apartamentu) 
  3. wiadomość e-mail (osoba rezerwująca + nazwa apartamentu). 
 4. Przekazanie kluczy do pokoju nastąpi bezpośrednio przez przedstawiciela hostelu.

WYJAZD I PRZEKAZANIE KLUCZY

 1. Opuszczenie apartamentu następuje w godzinach od 9:00 do 10:00. 
 2. Goście zobowiązani są do udostępnienia personelowi Dream Hostel lokalu w dniu wyjazdu w godz. 9.00-10.00 celem weryfikacji stanu lokalu. 
 3. Goście zobowiązani są do poinformowania personelu Dream Hostel dzień przed wyjazdem, o chęci opuszczenia apartamentu przed godziną 9:00. 

 

 

 

ZMIANY W REZERWACJI / ANULOWANIE REZERWACJI

 1. W przypadku rezygnacji z rezerwacji, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. 
 2. Zadatek nie zostanie utracony, w przypadku przełożenia rezerwacji na inny wybrany i dostępny termin w br. kalendarzowym. Zmiany można dokonać jedynie z zachowaniem pierwotnej długości pobytu oraz ceny, na minimum 14 dni przed planowanym terminem pobytu. W przypadku wybrania nowego terminu w droższym sezonie lub wyboru droższego pokoju, wymagana jest dopłata różnicy w cenie. Chęć przełożenia rezerwacji wymaga przesłania maila na adres sopot@dreamhostel.pl z anulacją obecnej rezerwacji, podaniem nowego terminu i nazwy wybranego apartamentu.
 3. Przedłużenie pobytu możliwe jest wyłącznie za zgodą personelu Dream Hostel. Wymogiem do przedłużenia rezerwacji jest wolny od rezerwacji obiekt. 
 4. W przypadku wcześniejszego opuszczenia apartamentu przez rezerwującego lub późnego przybycia do obiektu, Dream Sp. Z o.o. nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany pobyt. 
 5. Dream Sp. Z o.o. ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę najmu. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od firmy Dream Sp. Z o.o., nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacane przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Klient zobowiązany jest do dopełnienia formalności meldunkowych u przedstawiciela Dream Hostel.
 2. Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej we wszystkich pokojach firmy Dream Sp. Z o.o. w godzinach od 22:00 do 07:00. Uprasza się o nieorganizowanie w tym czasie głośnych i uciążliwych spotkań. W razie uzasadnionej skargi skierowanej do Dream Sp. Z o.o. osoba reprezentująca firmę ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.
 3. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania pracowników firmy Dream Sp. Z o.o. o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w apartamencie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. 
 4. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania pracowników firmy Dream Sp. Z o.o. o ewentualnych zastrzeżeniach w zakresie przygotowania apartamentu. Reklamacje zgłoszone po upływie jednej doby od przyjazdu nie zostaną rozpatrzone. 
 5. Liczba osób zakwaterowanych i mieszkających w apartamencie nie może przekraczać liczby podanej podczas rezerwacji. Wobec naruszenia postanowienia, firma Dream Sp. Z o.o. ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu kwoty należności z tytułu pozostałego okresu rezerwacji oraz dochodzenia kary umownej w wysokości 200zł/noc za każdą dodatkową osobę. 
 6. W trakcie trwania ciszy nocnej w apartamencie przebywać może wyłącznie liczba osób wskazana w umowie. 
 7. Palenie tytoniu oraz papierosów elektronicznych w pokojach i na terenie całego obiektu jest niedozwolone. Złamanie tej zasady skutkuje doliczeniem kwoty 500zł do ceny noclegu na poczet kosztów awaryjnego sprzątania obiektu.
 8. Klient w przypadku dokonania zniszczenia, trwałego zabrudzenia lub uszkodzenia mienia, zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania firmy Dream Sp. Z o.o. o zaistniałym zdarzeniu oraz do przywrócenia stanu poprzedniego lub wpłaty odszkodowania zgodnie z wyceną firmy Dream Sp. Z o.o..

 

 

 

 

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dream Sp. Z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody majątkowe lub osobiste poniesione przez Klienta lub osoby trzecie w trakcie pobytu w apartamencie. 
 2. Firma Dream Sp. Z o.o.. nie ponosi odpowiedzialności z przyczyn niezależnych od Wynajmującego , za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest Apartament, przerwami w dostawie mediów (m. in. Prądu, wody, c.o. ).
 3. Dokonując rezerwacji na stronie www.dreamhostel.pl klient wyraża zgodę na na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Dream Sp. Z o.o. ul. Aleja Niepodległości 739/2, 81-840 Sopot  wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 585-149-05-67 (dalej: Administrator).
  1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
 4. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Dream Sp. Z o.o. , a klientem jest prawo polskie.                                                                                                                      Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Dream Sp. Z o.o..
 
   

                                                                           Dream Hostel Sopot

                                                                          ul.Aleja Niepodległości 739/2

                                                                          81-840 Sopot