pl
plen

czytaj więcej

Aktualności

Kamera online Sopot

2020-04-22

Teraz gdy rezerwujesz nocleg w Sopocie zawsz? mo?esz sprawdzi? aktualna pogod? czy poprostu powspomina? ostatni? wizyt? na przepi?knym Sopockim molo.

 

czytaj więcej

Ile kosztuje molo w Sopocie?

2020-04-02

Molo w Sopocie

 

Sopockie molo to jeden z najpopularniejszych obiektów odwiedzanych obowi?zkowo w trakcie wizyty w Trójmie?cie. Jest bowiem najd?u?szym molem nad Morzem Ba?tyckim, licz?c obecnie ok. pó? kilometra d?ugo?ci. Ile kosztuje wst?p na molo w Sopocie i jak naj?atwiej dosta? si? tam podró?uj?c samochodem?

 

Molo w Sopocie – kiedy jest bezp?atne?

Czy molo w Sopocie jest p?atne? Nie przez ca?y rok. Od 30 wrze?nia, poza tak zwanym "sezonem", wst?p na pomost jest bezp?atny. Bilety obowi?zuj? w okresie od 27 kwietnia do 29 wrze?nia ka?dego roku, kiedy Sopot odwiedza najwi?cej turystów. W sezonie bilety kosztuj?:
- 8 z? - bilet normalny,
- 4 z? - bilet ulgowy,
- 8 z? - bilet nocny.
Dost?pne s? tak?e bilety dla rodzin z dzie?mi oraz karnety dla osób przebywaj?cych nieco d?u?ej w Sopocie i chc?cych codziennie spacerowa? po molo.

Niezale?nie od ceny, ch?tnych do przespacerowania si? po molo w Sopocie nie brakuje. Tzw. cz??? spacerowa liczy wspó?cze?nie 511,5 m, z czego 458 m pozwala na wej?cie w g??b Zatoki Gda?skiej i podziwianie okolicznych widoków. Pocz?tki tej konstrukcji si?gaj? 1827 roku, kiedy zosta? w tym miejscu zbudowany pierwszy pomost. Jeszcze w XIX wieku, molo zosta?o wyd?u?one do 150 m. W 1910 roku rozbudowano je a? do 315 m. Wspó?czesn? d?ugo?? molo zyska?o w latach 1927-1928, z okazji 25-lecia Sopotu i 100-lecia budowy pomostu. Przebudowano wówczas równie? Skwer Kuracyjny.

Gdzie w Sopocie zaparkowa? za darmo?

Jednym z najwi?kszych problemów w szczycie sezonu jest nie tylko znalezienie noclegów w Sopocie, ale te? znalezienie wolnego miejsca parkingowego. Co roku Trójmiasto przygotowuje si? do przyj?cia letnich go?ci, oferuj?c im darmowe parkingi, po?o?one nieopodal najwi?kszych atrakcji Sopotu. Bezp?atnie parkowa? mo?na m.in. przy Ergo Arenie, sk?d mo?na wybra? si? spacerem na "Monciak" - reprezentacyjn? ulic? Sopotu im. Bohaterów Monte Cassino lub dojecha? tu meleksem za 3 z?ote. To popularne rozwi?zanie w?ród zwiedzaj?cych Sopot, które dzi?ki zasilaniu elektrycznemu nie przyczynia si? dodatkowo do zanieczyszcze? w powietrzu.

Na jakiej ulicy jest molo w Sopocie?

Dok?adny adres, pod którym znajduje si? molo w Sopocie to Plac Zdrojowy 2. Wchodzi si? na nie ze Skweru Zdrojowego znajduj?cego si? 200 metrów za Placem Przyjació? Sopotu, a najpewniejsz? wskazówk? jest pod??anie za t?umem spaceruj?cym Monciakiem.

 

Je?eli planujesz wizyt? w Trójmie?cie po??czon? ze zwiedzaniem molo sprawd? nasze pokoje w Sopocie.

czytaj więcej

Co warto zabrać nad morze?

2020-04-02

Co warto zabra? nad morze? Dream hostel Sopot

 

Przygotowuj?c si? na wakacje nad Ba?tykiem, warto zawczasu zadba? nie tylko o miejsce na nocleg w sopocie i plan dojazdu, ale te? zastanowi? si?, co spakowa? nad morze. Oczywi?cie lista rzeczy nad morze b?dzie ograniczona liczb? wczasowiczów i ?rodkiem transportu, mimo to warto pokusi? si? o wskazówki.

 

Jakie kosmetyki zabra? nad morze?

Podstawa to kosmetyki – kremy z odpowiednim filtrem UV (w zale?no?ci od rodzaju skóry), ?agodz?ce ewentualne oparzenia s?oneczne mleczka oraz chusteczki nawil?aj?ce powinny si? przyda? zw?aszcza na pla?y. Do kosmetyczki dobrze jest zapakowa? repelenty przeciw komarom oraz ?rodki ?agodz?ce ewentualne ukoszenia.

 

Co wzi?? nad morze, jad?c z dzie?mi?

Maluchom i starszym pociechom do gustu przypadn? dmuchane przedmioty. Znany od lat materac to jedna z wielu propozycji. Inne to dmuchane pufy, p?ywaj?ce zwierz?ta czy nawet ponadczasowe r?kawki dla dzieci. Wa?ne tylko, by tworz?c list? obejmuj?c?, co zabra? nad morze, pami?ta? o pompce czy kompresorze.

 

Jakie jedzenie i napoje zabra? na weekend lub wakacje nad morze?

Lodówka turystyczna z wymiennymi wk?adami lub torba termiczna pozwol? cieszy? si? ch?odnymi napojami przez kilka sp?dzonych na pla?y godzin. Poza napojami mo?na te? przechowa? jedzenie i przek?ski. Czasem te? na pla?y nachodzi ochota na solidny posi?ek. Tanim i wygodnym rozwi?zaniem b?dzie termos obiadowy, w którym mo?na przechowa? zup? czy drugie danie. Termos mo?na te? wykorzysta? do przechowywania mro?onych produktów, nie tylko lodów.

 

Parawan, parasol, namiot pla?owy

Lato nad Ba?tykiem bywa naprawd? upalne. St?d wskazany jest parasol przeciws?oneczny. Przydatne b?d? te?: parawan, szybkoschn?ce r?czniki, namiot pla?owy, le?ak lub krzes?o pla?owe oraz koc wykonany z materia?u pozwalaj?cego szybko otrzepa? drobiny piasku.

 

czytaj więcej